Belgian Equine Practitioners Society - Statuten

Om, als dierenarts, toegang te krijgen tot het gesloten gedeelte van de BEPS website, dient u zich eerst te registreren, hieronder in het Profielmenu.

        BELGIAN EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY (BEPS)
       REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE


Hoofdstuk 1 : Benaming – Doeleinden – Samenstelling


Art. 1 – Er werd in 1983 een feitelijke vereniging opgericht onder de benaming "BELGIAN
EQUINE PRACTITIONERS SOCIETY", afgekort BEPS.
Art. 2 – De doelstellingen van de vereniging zijn de volgende :
1) De organisatie van ten minste één jaarlijkse studiedag over
paardendiergeneeskunde in de brede zin
2) Samenwerken met nationale en internationale organisaties die geïnteresseerd zijn in de verschillende diergeneeskundige wetenschappen betreffende het paard
3) De Belgische paardenpractici vertegenwoordigen in organisaties en/of werkgroepen die betrokken zijn bij de paardensector in de brede zin van het woord, en vertegenwoordigers afvaardigen naar relevante vergaderingen in verband met het paard.
4) De belangen van de paardendiergeneeskunde verdedigen.
Art. 3 – De vereniging bestaat uit :
- Ereleden door de algemene vergadering ten persoonlijken titel benoemd.
- Actieve leden zijn dierenartsen die lid worden door inschrijving voor een jaarlijks studiedag. Het lidmaatschap is geldig vanaf de datum van deze studiedag en duurt één jaar.
- Gastleden, zijn niet-dierenartsen die geïnteresseerd zijn in de problematiek van het paard. Ze worden voorgesteld door het uitvoerend bureau en aanvaard door de algemene vergadering.


Hoofdstuk 2 : Administratie en werking


Art. 4 – Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt verzekerd door het uitvoerend bureau. Dit omvat tenminste acht verkozen leden, waaronder vier Nederlandstalige en vier Franstalige leden, eventueel aangevuld met maximaal vier gecoöpteerde leden. Aldus, bestaat het uitvoerend bureau uit minstens acht leden en maximum twaalf leden. Na de verkiezing door de algemene vergadering, kiest het uitvoerend bureau uit haar leden een voorzitter, twee vicevoorzitters, een algemeen secretaris, een adjunct-secretaris en een schatbewaarder. De leden van het uitvoerend bureau worden verkozen voor een periode van vier jaar, de uittredende leden zijn opnieuw herkiesbaar.
Art. 5 – De algemene vergadering bestaat uit alle actieve leden en ereleden van de vereniging. Ze komt éénmaal per jaar samen ter gelegenheid van de wetenschappelijke studiedag. Op de algemene vergadering worden jaarlijks de activiteiten en beslissingen van het uitvoerend bureau, evenals het financieel verslag ter goedkeuring voorgelegd.
De algemene vergadering heeft de macht beslissingen te treffen over elk punt dat betrekking heeft op de vereniging. De beslissingen genomen door de algemene vergadering steunen op een eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.. Ze spreekt zich uit over het aannemen en het ontslaan van leden. Ze kiest om de vier jaar het uitvoerend bureau uit de actieve leden en de ereleden van de vereniging. De gecoöpteerde leden worden benoemd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6. Deze verkiezing van het uitvoerend bureau door de algemene vergadering gebeurt tevens ter gelegenheid van de wetenschappelijke studiedag.
Art. 6 - Alle ereleden en actieve leden zijn kiezer en verkiesbaar als lid van het uitvoerend
bureau. De oproep voor kandidaturen gebeurt ter gelegenheid van de uitnodigingen voor de wetenschappelijke studiedag tijdens dewelke de verkiezingen zullen gebeuren. De lijst met kandidaten wordt kenbaar gemaakt tijdens het congres en voor de verkiezing. Deze lijst is informatief maar niet limiterend. Elke kiezer stelt op het verkiezingsformulier een lijst op van maximum vijf kandidaten behorend tot zijn eigen taalgroep. Elke naam telt voor één stem. De vier leden van elke taalgroep die het meeste stemmen hebben verkregen, zijn verkozen voor het uitvoerend bureau. In geval een verkozene de functie niet aanvaardt, wordt het vijfde verkozen lid aangenomen.
Het uittredend uitvoerend bureau duidt vier mensen aan uit de algemene vergadering om de stemmen te tellen. Het resultaat van de verkiezingen wordt officieel kenbaar gemaakt aan de leden van de algemene vergadering voor de sluiting van de samenkomst.
Art.7 – De voorzitter en de algemene secretaris zijn de officiële vertegenwoordigers van de vereniging. Deze vertegenwoordiging kan door het bureau tijdelijk toegewezen worden aan een ander lid van de vereniging. De algemeen secretaris archiveert de notulen en andere relevante documenten van de vereniging.
Art. 8 – De De zetel van de vereniging is gevestigd op de werkplaats van de voorzitter.

Hoofdstuk 3 : De inkomsten van de vereniging


Art. 9 – Het uitvoerend bureau beslist over de uitgaven bij tweederde meerderheid van de aanwezige bestuursleden. De schatbewaarder houdt de comptabiliteit van inkomsten en uitgaven en eventueel goedereninventaris bij. Hij klasseert en bewaart de archieven betreffende de financiële verrichtingen van de vereniging.


Hoofdstuk 4 : Wijziging van de statuten - Ontbinding


Art. 10 – Elk lid kan een wijziging van de statuten voorstellen op voorwaarde er het uitvoerend bureau ten minste één maand voor een algemene vergadering van op de hoogte te brengen.
Art. 11 – Een wijziging van de statuten zal slechts dan plaatsgrijpen wanneer twee derden
van de aanwezige leden ermee akkoord gaan in de algemene vergadering.
Art. 12 – De ontbinding wordt uitgesproken door de algemene vergadering steunend op een twee-derde meerderheid van de aanwezige leden. In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering drie commissarissen aan die belast zijn met de liquidatie van de bezittingen van de vereniging.


Hoofdstuk 5 : Meerdere inwendige reglementen


Art. 13 – De algemene vergadering kan indien dit opportuun lijkt één of meerdere inwendige reglementen opstellen die betrekking hebben op de werking van de vereniging en op de verschillende manifestaties door haar georganiseerd.

images idk vlag duitstalige gemeenschap tcm117-27352 Région de la WallonieRégion de Bruxelles vlaamse leeuwvlag brussels gewest